Cập nhật BIOS cho PC - Nên hay không?

Cập nhật BIOS cho PC - Nên hay không?